Noclegi

LOKALIZACJA:

Dom po?‚o??ony jest w Kremnické górach, w samym sercu S?‚owacji, a tak??e w odleg?‚o?›ci spaceru od geograficznym centrum Europy, która odrzuca wspólne wyznaczenie S?‚owacji jako kraju Europy Wschodniej. Ma znakomitej lokalizacji - zaledwie 5 km od o?›rodka narciarskiego i Krahule Turč?ek, 8 km od wycič…gów narciarskich oraz centrum sportowo-rekreacyjne na Ska?‚ce, a tylko 3 km od historycznego centrum Kremnicy. Jest to idealne miejsce dla wszystkich mi?‚o?›ników sportów zimowych i letnich turystyki pieszej, rowerowej i dla osób, których g?‚ównym celem jest przede wszystkim relaksujč…cy urlop i odpoczynek.

 

 

HISTORIA OBJEKTU:

Typowy dom niemieckiego obszaru górniczego Kremnicka (Hauerland) nazwie. "Kremnický domu“. Charakteryzuje sič™ po dachu gontem drewna, pič™trowe z zewnč™trznej komory (balkon) wzd?‚u?? dwóch dom pič™trowy. Dach budynku jest hip drewnianych dachów gontem. Oczekiwany wzrost domu wynosi oko?‚o 1740-gie W r.1832 zosta?‚ pierwszym odbudowy w 2002 r., drugie uaktualnienie do stanu obecnego. Oryginalny budynek zosta?‚ pseudonim "zum Hirtenhiba" (Hill duszpasterskiej), ale obecny w?‚a?›ciciel przemianowa?‚ jč… "Blau Haus" (zgodnie z niebieskim wyglč…d, który jest unikalny). Zak?‚ada sič™, ??e prawowici w?‚a?›ciciele drewnianych domów niemieckich imigrantów - górników i rzemie?›lników. Ostatnio zarejestrowany w?‚a?›ciciel - Anton Weiss to rzemie?›lnicy (krawcy i szewcy). Obiekt jest wpisane na listč™ zabytków na S?‚owacji.

 

OPIS ZAKWATEROWANIA:

Chata obecnie trzy u??ytkowej pod?‚ogi i jest urzč…dzony w tradycyjnym stylu, ale spe?‚nia wymagania i zadowoli nawet najbardziej wymagajč…cych klientów.

 

Nadchádza dole, w pe?‚ni wyposa??ona kuchnia, jadalnia z sekcjč…, z tradycyjnym piecu z "prípeckom, niepowtarzalny ?‚azienka z drewna" kač?ou "i sypialnia ma?‚a.

 

Na pierwszym pič™trze sk?‚ada sič™ z otwartej przestrzeni wype?‚niania funkcji salonu i sali. W salonie znajduje sič™ wej?›cie do pozosta?‚ych dwóch pokoi - pokoje dla kopal?„ (4 osobowe) oraz "Ciotka Amalka sypialnia (2 ?‚ó??ka).

 

Drugie pič™tro - poddasze jest czč™?›ciowo otwarty i salon jest jeden. Lounge obejmuje drewniane schody prowadzč…ce frezowania. Sekcja jest otwarta do siedzenia. Na tym pič™trze znajduje sič™ wej?›cie do innej sypialni - Pokoje z nieba ", to mi?‚o?›č‡, a zw?‚aszcza dzieci.

 

LICZBA MIEJSC: 12 + 4 ?‚ó??ka

 

POKOJE: 2 x 2 osobowy pokój z mo??liwo?›cič… dostawki, 2 x 4 osobowy pokój z mo??liwo?›cič… dostawki, 2 x ?‚ó??ko co dzie?„ w salonie.

 

WYPOSA?»ENIE: po?›ciel i rč™czniki, telewizor, DVD, system HIFI (nie na p?‚ycie CD!), Gry planszowe, w pe?‚ni wyposa??ona kuchnia (mikrofalówka, lodówka, kuchenka, kuchenka, naczynia do herbaty, czajnik elektryczny), le??aki, parasol, ogród Meble, ogrodowy grill.

 

WY?»YWIENIE: nieod?‚č…czne w ko?„cu. odsetek odsetki zorganizowač‡ obiad w restauracji w Kremnicy

 

Op?‚ata za WNIOSEK: mo??na wypo??yczyč‡ sprzč™t narciarski, rowery i rakiety tenisowe.

 

TRANSPORT: w?‚asny (parking), pocič…giem (Bratys?‚awa-Vrutky - Kremnica Mining), autobus (Bratys?‚awa - n Ziar / Hr.-Kremnica - Kremnica Mining), transferów (Bratys?‚awa-Kremnické Bane)

 

 PARKING: Bezpo?›rednio w domu (od 3 do 4 samochodów)

 

NASZYM ZDANIEM: Chata jest odpowiedni nawet dla najbardziej wymagajč…cych klientów. ?»ycie i go?›ci przez ca?‚y rok, zapewnia maksymalny komfort przy jednoczesnym utrzymaniu pierwotnej atmosferze typowej chaty. Siedzč…c w ogniu praskajúcom gdy zamieč‡ na zewnč…trz, lub grill latem i domki ogrodowe w Opekač?ka pod go?‚ym niebem star pewno?›cič… urlop unikalne do?›wiadczenie.